Vị trí đang tuyển
Mức lương
SL tuyển
Nơi làm việc
7000000
1 người
Hà Nội
5000000
1 người
Hà Nội
6000000
1 người
Hà Nội
5000000 - 8000000
10 người
Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ
5000000 - 7000000
5 người
Hà Nội
6000000 - 10000000
7 người
Hà Nội
5000000 - 7000000
5 người
Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội
0
2 người
Hà Nội
6000000
2 người
6-10 triệu
3 người
Bắc Ninh