Vị trí đang tuyển
Mức lương
SL tuyển
Nơi làm việc
Thỏa thuận
3 người
Phú Thọ
5 triệu - 7 triệu
2 người
4 triệu - 6 triệu
20 người
Hà Nội
Thỏa thuận
1 người
Hà Nội
7 triệu - 10 triệu
1 người
Hà Nội
Thỏa thuận
4 người
Hà Nội
7 triệu - 9 triệu
2 người
Hà Nội
4 triệu - 6 triệu
2 người
Hà Nội
4 triệu - 6 triệu
30 người
Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ
Thỏa thuận
4 người
Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa
4 triệu - 6 triệu
200 người
Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa
4 triệu - 6 triệu
500 người
Bắc Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa