1900.6619 - 0904.881169 (8h15 - 17h30)

Pico - Mừng khai trương Pico 148 Giảng Võ

Bắt đầu: 17/10/2013 - Kết thúc: 24/10/2013