Danh sách khách hàng trúng thưởng bộ giải thưởng Sony

Thứ bảy, 4/08/2012 11:11 AM
Cơ cấu giải thưởng:


Danh sách khách hàng trúng thưởng:

Nguồn: Pico