Đầu Blu-ray 3D Samsung BD-E5900/XV, USB 2.0, MKV, Wifi Direct

Không còn kinh doanh